DynastyDynasty - Kokouksethttp://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_framesKunnanvaltuusto 16.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191083Kunnanhallitus 16.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191077Tarkastuslautakunta 12.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191081Elinympäristölautakunta 10.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191072Kunnanhallitus 09.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191076Hyvinvointilautakunta 03.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191082Elinympäristölautakunta 03.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191071Kunnanvaltuusto 25.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191079Hyvinvointilautakunta 21.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191064Kunnanhallitus 18.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191075Elinympäristölautakunta / lupajaos 12.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191073Elinympäristölautakunta 12.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191065Kunnanvaltuusto 11.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191067Hyvinvointilautakunta 07.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191069Kunnanhallitus 04.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191070Tarkastuslautakunta 31.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191063Kunnanhallitus 28.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191074Kunnanhallitus 21.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191066Hyvinvointilautakunta 10.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191056Elinympäristölautakunta / lupajaos 08.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191062Elinympäristölautakunta 08.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191060Kunnanhallitus 07.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191061Maaseutulautakunta 03.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191059Kunnanvaltuusto 30.09.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191057Kunnanhallitus 23.09.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191054Tarkastuslautakunta 19.09.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191058Hyvinvointilautakunta 12.09.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191050Elinympäristölautakunta 10.09.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191049Kunnanhallitus 02.09.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191053Tarkastuslautakunta 27.08.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/liperi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20191052