DynastyDynasty - Kokouksethttp://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/TELIMET.HTMSivistyslautakunta 28.03.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019170.HTMKunnanhallitus 18.03.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019174.HTMTarkastuslautakunta 14.03.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019175.HTMTekninen lautakunta 05.03.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019176.HTMTeknisen lautakunnan lupajaosto 26.02.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019172.HTMValtuusto 25.02.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019173.HTMNuorisovaltuusto 20.02.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019171.HTMSivistyslautakunta 19.02.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019164.HTMTarkastuslautakunta 18.02.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019167.HTMKunnanhallitus 18.02.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019166.HTMKeskusvaalilautakunta 06.02.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019165.HTMKunnanhallitus 04.02.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019160.HTMTarkastuslautakunta 29.01.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019162.HTMSiun sote- neuvottelukunta 28.01.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019163.HTMVanhus- ja vammaisneuvosto 21.01.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019161.HTMKunnanhallitus 14.01.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019158.HTMSivistyslautakunta 10.01.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019155.HTMTeknisen lautakunnan lupajaosto 18.12.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018156.HTMTekninen lautakunta 18.12.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018154.HTMValtuusto 17.12.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018151.HTMTarkastuslautakunta 14.12.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018153.HTMKunnanhallitus 10.12.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018152.HTMSivistyslautakunta 29.11.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018148.HTMTarkastuslautakunta 27.11.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018147.HTMSiun sote- neuvottelukunta 26.11.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018149.HTMKunnanhallitus 26.11.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018150.HTMKunnanhallitus 12.11.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018143.HTMTekninen lautakunta 06.11.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018146.HTMSivistyslautakunta 06.11.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018142.HTMNuorisovaltuusto 06.11.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018145.HTM