DynastyDynasty - Kokouksethttp://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/TELIMET.HTMVanhus- ja vammaisneuvosto 26.08.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020276.HTMNuorisovaltuusto 18.08.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020277.HTMKunnanhallitus 10.08.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020274.HTMValtuusto 15.06.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020258.HTMKunnanhallitus 08.06.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020273.HTMSivistyslautakunta 04.06.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020270.HTMTarkastuslautakunta 02.06.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020256.HTMSiun sote- neuvottelukunta 01.06.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020271.HTMTeknisen lautakunnan lupajaosto 27.05.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020265.HTMKunnanhallitus 25.05.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020269.HTMNuorisovaltuusto 12.05.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020268.HTMKunnanhallitus 11.05.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020266.HTMSivistyslautakunta 07.05.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020267.HTMKunnanhallitus 20.04.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020263.HTMSivistyslautakunta 16.04.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020262.HTMNuorisovaltuusto 14.04.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020264.HTMKunnanhallitus 30.03.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020260.HTMNuorisovaltuusto 24.03.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020259.HTMVanhus- ja vammaisneuvosto 13.03.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020257.HTMSivistyslautakunta 12.03.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020250.HTMKunnanhallitus 09.03.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020254.HTMTekninen lautakunta 03.03.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020255.HTMTarkastuslautakunta 24.02.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020249.HTMNuorisovaltuusto 18.02.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020252.HTMSiun sote- neuvottelukunta 17.02.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020251.HTMKunnanhallitus 17.02.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020248.HTMSivistyslautakunta 06.02.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020244.HTMVanhus- ja vammaisneuvosto 27.01.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020247.HTMTekninen lautakunta 21.01.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020246.HTMTarkastuslautakunta 21.01.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020245.HTM