DynastyDynasty - Kokouksethttp://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/TELIMET.HTMSiun sote- neuvottelukunta 28.01.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019163.HTMVanhus- ja vammaisneuvosto 21.01.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019161.HTMTarkastuslautakunta 21.01.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019162.HTMKunnanhallitus 14.01.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019158.HTMSivistyslautakunta 10.01.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019155.HTMTeknisen lautakunnan lupajaosto 18.12.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018156.HTMTekninen lautakunta 18.12.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018154.HTMValtuusto 17.12.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018151.HTMTarkastuslautakunta 14.12.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018153.HTMKunnanhallitus 10.12.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018152.HTMSivistyslautakunta 29.11.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018148.HTMTarkastuslautakunta 27.11.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018147.HTMSiun sote- neuvottelukunta 26.11.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018149.HTMKunnanhallitus 26.11.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018150.HTMKunnanhallitus 12.11.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018143.HTMTekninen lautakunta 06.11.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018146.HTMSivistyslautakunta 06.11.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018142.HTMNuorisovaltuusto 06.11.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018145.HTMVanhus- ja vammaisneuvosto 25.10.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018144.HTMTarkastuslautakunta 23.10.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018137.HTMSivistyslautakunta 11.10.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018141.HTMNuorisovaltuusto 09.10.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018140.HTMOsallisuusneuvottelukunta 08.10.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018139.HTMKunnanhallitus 08.10.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018135.HTMValtuusto 02.10.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018133.HTMSivistyslautakunta 27.09.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018132.HTMTeknisen lautakunnan lupajaosto 25.09.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018138.HTMTekninen lautakunta 25.09.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018136.HTMKunnanhallitus 24.09.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018131.HTMTarkastuslautakunta 18.09.2018http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2018134.HTM