DynastyDynasty - Kokouksethttp://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/TELIMET.HTMTarkastuslautakunta 24.02.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020249.HTMNuorisovaltuusto 18.02.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020252.HTMSiun sote- neuvottelukunta 17.02.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020251.HTMKunnanhallitus 17.02.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020248.HTMSivistyslautakunta 06.02.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020244.HTMVanhus- ja vammaisneuvosto 27.01.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020247.HTMTekninen lautakunta 21.01.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020246.HTMTarkastuslautakunta 21.01.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020245.HTMKunnanhallitus 20.01.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020242.HTMNuorisovaltuusto 15.01.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020243.HTMTekninen lautakunta 19.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019241.HTMValtuusto 17.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019233.HTMSiun sote- neuvottelukunta 16.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019240.HTMSivistyslautakunta 12.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019232.HTMTarkastuslautakunta 10.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019239.HTMKunnanhallitus 09.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019237.HTMKunnanhallitus 25.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019236.HTMTeknisen lautakunnan lupajaosto 19.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019231.HTMTekninen lautakunta 19.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019235.HTMKunnanhallitus 18.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019230.HTMNuorisovaltuusto 12.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019234.HTMSivistyslautakunta 07.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019226.HTMTarkastuslautakunta 05.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019228.HTMValtuusto 28.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019222.HTMSiun sote- neuvottelukunta 28.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019214.HTMKunnanhallitus 21.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019227.HTMNuorisovaltuusto 09.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019225.HTMKunnanhallitus 07.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019224.HTMSivistyslautakunta 03.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019217.HTMTarkastuslautakunta 02.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019221.HTM