DynastyDynasty - Kokouksethttp://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/TELIMET.HTMVanhus- ja vammaisneuvosto 16.12.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020308.HTMValtuusto 16.12.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020301.HTMTekninen lautakunta 15.12.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020303.HTMSiun sote- neuvottelukunta 14.12.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020306.HTMSivistyslautakunta 10.12.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020302.HTMTarkastuslautakunta 09.12.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020305.HTMKunnanhallitus 07.12.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020304.HTMNuorisovaltuusto 01.12.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020299.HTMVanhus- ja vammaisneuvosto 23.11.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020300.HTMKunnanhallitus 23.11.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020297.HTMTarkastuslautakunta 17.11.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020298.HTMValtuusto 09.11.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020295.HTMSivistyslautakunta 05.11.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020294.HTMTekninen lautakunta 03.11.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020296.HTMNuorisovaltuusto 03.11.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020291.HTMKunnanhallitus 02.11.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020293.HTMSiun sote- neuvottelukunta 26.10.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020288.HTMKunnanhallitus 19.10.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020284.HTMNuorisovaltuusto 06.10.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020290.HTMValtuusto 05.10.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020285.HTMTeknisen lautakunnan lupajaosto 29.09.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020286.HTMTekninen lautakunta 29.09.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020287.HTMKunnanhallitus 22.09.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020283.HTMSivistyslautakunta 17.09.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020275.HTMNuorisovaltuusto 03.09.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020281.HTMVanhus- ja vammaisneuvosto 26.08.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020276.HTMSiun sote- neuvottelukunta 24.08.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020278.HTMNuorisovaltuusto 18.08.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020277.HTMKunnanhallitus 10.08.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020274.HTMValtuusto 15.06.2020http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2020258.HTM