DynastyDynasty - Kokouksethttp://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/TELIMET.HTMValtuusto 17.06.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019208.HTMSivistyslautakunta 11.06.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019198.HTMKunnanhallitus 10.06.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019196.HTMSiun sote- neuvottelukunta 03.06.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019206.HTMTarkastuslautakunta 29.05.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019199.HTMKeskusvaalilautakunta 24.05.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019204.HTMSivistyslautakunta 23.05.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019183.HTMVanhus- ja vammaisneuvosto 22.05.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019205.HTMNuorisovaltuusto 16.05.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019197.HTMTarkastuslautakunta 09.05.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019192.HTMKunnanhallitus 06.05.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019191.HTMSivistyslautakunta 25.04.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019182.HTMKeskusvaalilautakunta 25.04.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019194.HTMSiun sote- neuvottelukunta 23.04.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019190.HTMTarkastuslautakunta 18.04.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019185.HTMKunnanhallitus 15.04.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019181.HTMKeskusvaalilautakunta 12.04.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019189.HTMTarkastuslautakunta 09.04.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019177.HTMNuorisovaltuusto 03.04.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019179.HTMTekninen lautakunta 02.04.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019180.HTMKunnanhallitus 01.04.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019178.HTMSivistyslautakunta 28.03.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019170.HTMKunnanhallitus 18.03.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019174.HTMTarkastuslautakunta 14.03.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019175.HTMTekninen lautakunta 05.03.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019176.HTMTeknisen lautakunnan lupajaosto 26.02.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019172.HTMValtuusto 25.02.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019173.HTMNuorisovaltuusto 20.02.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019171.HTMSivistyslautakunta 19.02.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019164.HTMTarkastuslautakunta 18.02.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Polvijarvi/kokous/2019167.HTM