DynastyDynasty - Kokouksethttp://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/TELIMET.HTMUuden kunnan valtuusto 19.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192123.HTMTiejaosto 19.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192126.HTMHyvinvointilautakunta 17.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192125.HTMKaupunkirakennelautakunta 12.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192121.HTMVammaisneuvosto 10.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192105.HTMTarkastuslautakunta 10.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192122.HTMYhdistymishallitus 09.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192115.HTMSiun Soten paikallinen neuvottelukunta 03.12.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192119.HTMHyvinvointilautakunta 26.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192117.HTMUuden kunnan valtuusto 21.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192107.HTMYhteistyötoimikunta 20.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192116.HTMTarkastuslautakunta 20.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192114.HTMKaupunginhallitus 18.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192109.HTMKaupunkirakennelautakunta 13.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192113.HTMPielisen Karjalan maaseutuhallinnon neuvottelukunta 12.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192108.HTMYhdistymishallitus 11.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192112.HTMYhdistymishallitus 05.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192111.HTMYhdistymishallitus 04.11.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192106.HTMKaupunginvaltuusto 31.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192103.HTMLupajaosto 29.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192104.HTMYhdistymishallitus 28.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192102.HTMUuden kunnan valtuusto 24.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192092.HTMTarkastuslautakunta 21.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192097.HTMSiun Soten paikallinen neuvottelukunta 21.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192098.HTMKaupunginhallitus 21.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192100.HTMHenkilöstöjaosto 21.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192099.HTMYhdistymishallitus 14.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192090.HTMKuntayhtymän tarkastuslautakunta 10.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192094.HTMKaupunkirakennelautakunta 09.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192093.HTMKaupunginhallitus 07.10.2019http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/kokous/20192091.HTM